ChristenUnie

Samen met mijn vrouw Marion zijn we vanuit Tilburg via Rotterdam hier in 1989 neergestreken. Onze drie dochters zijn hier geboren en opgegroeid. Jarenlang heb ik eerst als economiedocent en later ook als adjunct gewerkt bij het Willem van Oranje College. Sinds de herindeling in 1997 ben ik actief in de Waalwijkse politiek, de afgelopen vier jaar als fractievoorzitter van de ChristenUnie. De overheid heeft veel invloed op het leven van mensen. Als christen wil ik opkomen voor degenen die het moeilijk hebben, in een kwetsbare positie verkeren én voor het behoud van de schepping. Waalwijk heeft prachtige natuur met de Loonse en Drunense Duinen in het zuiden, de Bergsche Maas met de klei in het noorden. En daar tussenin de naad van zand en klei met bijzondere natuur. De gemeente kent twee mooie landelijke dorpen, Sprang-Capelle Waspik, en een meer stedelijke kern Waalwijk, dat de nodige voorzieningen zoals een theater heeft. Via het zaterdagvoetbal ken ik van jongs af aan de voetbalclubs in Sprang-Capelle; ik sta nog steeds elke zaterdag op het voetbalveld maar de laatste jaren met een scheidsrechterfluitje. Vaak heb ik in de gemeenteraad ook het gevoel dat ik de regels en afspraken moet bewaken, bijvoorbeeld op financieel terrein. Duidelijk, eerlijk en echt zijn drie kenmerken voor de manier waarop ik politiek wil bedrijven: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Speerpunten

De ChristenUnie staat een politiek voor die:

  • zich hard maakt voor een gezonde woningmarkt, door voldoende betaalbare woningen voor de juiste doelgroepen zoals starters, senioren, statushouders, arbeidsmigranten en spoedzoekers te laten bouwen en een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning voor ouderen en anderen in hun thuissituatie realiseert, zodat zolang mogelijk zelfstandig wonen een waardig alternatief is.
  • gaat voor een duurzaam en circulair Waalwijk door versterking van biodiversiteit, meer groen door onder andere inwoners te stimuleren hun tuinen niet te bestraten, schone energie, energiebesparing en isolatie bij huishoudens die het niet zelf kunnen betalen, klimaatneutraliteit, een stookverbod, het tegengaan van hittestress, klimaatadaptatie, vervoer te voet (goede trottoirs), op de fiets (fietsstraten en snelfietsroutes) en minder auto’s, minder en nog beter gescheiden afval, (zondags)rust, zodat de aantasting van ons milieu, natuur en gezondheid stopt.
  • oog heeft voor inwoners die het moeilijk hebben en zich desondanks niet melden; wij denken aan mensen die in eenzaamheid of stille armoede of met psychische problemen leven.
  • transparant en inclusief is met een gemeente die regels ziet als middel en niet als doel, die naast inwoners staat om te kijken wat echt nodig is voor een menswaardig bestaan, die maatwerk levert, die inwoners op tijd informeert en betrekt bij plannen, die evenwichtig belangen behartigt.
  • inzet op samenredzaamheid, op omzien naar elkaar, elkaar helpen en samen het beste zoeken voor de buurt(genoten). Voor de gemeente geldt daarbij taak het doorbreken van de sociale tweedeling als belangrijke taak.
  • gaat voor een drugsvrije samenleving: geen coffeeshops, geen wietplantages, geen drugsafval, geen verdergaande ondermijning, geen drugsgeweld, geen experimenten richting legalisering, geen onnodige zorgkosten voor ziekenhuizen en ggz-instellingen, maar een brede (gezamenlijk en integraal) aanpak voor gezonde keuzes en veilige straten.

Meer informatie

Website: waalwijk.christenunie.nl

Stem ChristenUnie, voor politiek met een menselijke maat.