Buurtpreventie

Samen met de buurt de ogen en oren zijn in uw wijk.

Wat is buurtpreventie?

Veiligheid

Politie en justitie zetten zich in om de kans op inbraken, diefstallen en vernielingen te beperken. Dit kunnen ze niet alleen. Doel van buurtpreventie is dat bewoners, politie, partners en gemeente er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat en buurt. Door uw ervaringen te delen, te verzamelen en te evalueren worden politie, gemeente en buurtbewoners beter op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dit de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen in uw wijk. 

Buurtpreventie is bedoeld om preventief en actief een bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare wijk, met name op het gebied van criminaliteit zoals inbraak, vandalisme, vernielingen e.d. Buurtpreventie doe je samen met meerdere buurtbewoners, de politie en de gemeente. Bij voldoende deelnemers uit uw buurt kan een buurtpreventieteam opgericht worden.

Sociaal maatschappelijk

Buurtpreventie heeft ook als doel om meer samenhang in de buurt te ontwikkelen. Meer zicht op de kwetsbare groepen in de wijk, waarbij hulp- of zorgvragen naar boven kunnen komen. Ook is er ruimte om elkaar beter te leren kennen door het organiseren van gezamenlijke activiteiten. 

Buurtpreventie levert het volgende op: een gezelligere, veiligere en rustigere buurt.

De doelstelling van buurtpreventie
Met een actieve opstelling en acties alsmede communicatie met de buurtbewoners een bijdrage leveren om de veiligheid, leefbaarheid en sociale contacten in de wijk te bevorderen.

Wat is buurtpreventie niet? 
Buurtpreventie heeft alles te maken met ogen en oren openhouden in uw belang en dat van de directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling controle uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen. En natuurlijk heeft het eigen rechter spelen niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

Opzetten buurtpreventieteam
Heeft u interesse om een buurtpreventieteam op te zetten, dan kunt u hierover contact opnemen met ContourdeTwern, telefoonnummer 0416-333445. Ook kunt u contact leggen met uw adviseur Gebiedsgericht Werken:

Voor Waalwijk-Noord is dat Margriet van Schöll, mvanscholl@waalwijk.nl
Voor Waalwijk-Zuid is dat Wieteke van Caem, wvancaem@waalwijk.nl
Voor Landgoed Driessen, Sprang en Vrijhoeve is dat Jan van Horssen, jvanhorssen@waalwijk.nl
Voor Capelle en Waspik is dat Barry Schrijver, bschrijver@waalwijk.nl.

Voor het opzetten van een buurtpreventieteam wordt een protocol gehanteerd.

Inmiddels zijn steeds meer Buurtpreventieteams (BPT's) actief.

Buurtpreventieteams