Bestemmingsplan Schotse Hooglanderstraat ong (naast nr. 19) Waspik.

Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 19)” in zijn vergadering van 30 september 2021 gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen zien op de toelichting van het bestemmingsplan, waarin het beschreven beleid op onderdelen is aangevuld en/of geactualiseerd, zoals: Groenbeleidsvisie, Woonvisie en Integraal Waterplan Waalwijk.

Ligging plangebied 
Het plangebied waar de ontwikkeling is voorzien, is gelegen tussen de kernen Waspik en Waspik-Zuid. De locatie is gesitueerd op het adres Schotse Hooglandersstraat 17 en naast 19. De (intensieve) geitenhouderijtak van het agrarische bedrijf op nummer 17 zal beëindigd worden. Verder zal naast nummer 19 een nieuwe woning worden opgericht.  

Inzage 
Het gewijzigde bestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 19)” met bijbehorende documenten ligt met ingang van 21 oktober 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het bestemmingsplan met bijbehorende documenten zowel langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.bpWSPHooglandstr19-VA01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Procedure 
Met ingang van de dag na die dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, of die niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt).

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien sprake is van een spoedeisende zaak, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde afdeling.

Inwerkingtreding bestemmingsplan 
Het besluit tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie 
Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Schuurmans van het team Ruimte, Economie & Werk via mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 – 683871.