Bestemmingsplan Oranjeplein

Het college van Waalwijk maakt bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad op 28 februari 2019 het bestemmingsplan Oranjeplein gewijzigd heeft vastgesteld. De locatie is gelegen tussen het Oranjeplein en de Mgr. Prinsenstraat. Met dit plan wordt de realisatie van 16 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. In het plan zijn ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zien op plantoelichting, verbeelding en regels en betreffen met name:

  • Planverbeelding: opnemen maatvoering voor het noordelijke bouwblok: Maximum bouwhoogte (m): 10 m, Maximum goothoogte (m): 7 m.
  • Planverbeelding: opnemen van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – langzaam verkeer en calamiteiten’ voor de nieuwe ontsluiting vanaf het Oranjeplein.
  • Planregels: opnemen art. 4.1 een nieuw sub d: ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – langzaam verkeer en calamiteiten’ een ontsluitingsroute voor langzaam verkeer en calamiteitenverkeer. De bestaande leden d,e,f worden vernummerd  naar e,f en g.
  • Plantoelichting: opnemen in par. 2.2  dat ter hoogte van de afslag naar het plangebied een ‘punaise’ (zonder ophoging in het wegdek) aangelegd wordt als attentieverhogende maatregel.

De wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende en daarvan deel uitmakende ‘Nota van zienswijzen Oranjeplein. Daarbij heeft de gemeenteraad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten met ingang van 4 april 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is langs elektronische weg als pdf te bekijken onder aan deze pagina en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer:  NL.IMRO.0867.bpWWOranjeplein000-VA01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken (t/m 16 mei 2019), beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Iedere belanghebbende kan over de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan in het vastgestelde bestemmingsplan Oranjeplein zijn aangebracht beroep in stellen. Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om ’voorlopige voorziening’ worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op bovengenoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met: mevrouw P. Schreppers 0416-683883, pschreppers@waalwijk.nl