Bestemmingsplan, Omgevingsvergunning, Besluit hogere waarden Kasteellaan

Coördinatiebesluit 
De raad van Waalwijk heeft op 4 juni 2020 besloten toepassing te geven aan de coördinatiebepaling van artikel 3:30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening voor het project “Kasteellaan - Casade”. 
De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren en gelijktijdig bekend te maken. Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt.

Besluiten 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk maken bekend dat de gemeenteraad op 11 november 2021 het bestemmingsplan “Waalwijk - Kasteellaan” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, de planregels en een toelichting en een aantal bijlagen. 
Op basis van de gecoördineerde regeling zijn tegelijk met dit bestemmingsplan ook de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder door het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk vastgesteld.
Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het volgende toegevoegd:

Toelichting

  •  Toevoeging paragraaf bezonningsstudie. 
  •  De bezonningsstudie d.d. 21 juli 2020 is als bijlage, behorende bij de toelichting, toegevoegd.

Inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan “Waalwijk - Kasteellaan” met bijbehorende documenten en de hiermee gecoördineerde besluiten omgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van donderdag 25 november 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer NL.IMRO.0867.BPKasteellaan-VA01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Beroep 
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de daarmee gecoördineerde besluiten omgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om ’voorlopige voorziening’ worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer B. Vorster 0416-683638 (di. t/m vr.) bvorster@waalwijk.nl (voor bestemmingsplan en hogere waarden) of de heer E. Veraa 0416-683736, everaa@waalwijk.nl (voor omgevingsvergunning).

Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan “Waalwijk - Kasteellaan” en de hiermee gecoördineerde besluiten omgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.