Bestemmingsplan 2e Herziening Centrumgebied

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad van Waalwijk op 11 april 2019 het bestemmingsplan 2e Herziening centrumgebied Waalwijk heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Met het onderhavige plan wordt beoogd het planologisch nadeel voor de eigenaren van het kantoorpand aan de Mr. van Coothstraat 7-9 in Waalwijk weg te nemen, dat als gevolg van de ruime gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan ‘Centrumgebied Waalwijk’ is ontstaan. Op grond van bestemmingsplan ‘2e herziening Centrumgebied Waalwijk’ zullen ten opzichte van het bestemmingsplan ‘Centrumgebied Waalwijk’ de volgende wijzigingen plaatsvinden:

Het noordwestelijke parkeerterrein van De Els – dat ligt ingeklemd tussen de bebouwing aan de Grotestraat, het winkelcentrum en de kantoren aan de Mr. van Coothstraat 7-9 – alsmede het omliggende verblijfsgebied wordt overeenkomstig het bestaande gebruik bestemd voor ‘Verkeer- Verblijfsgebied’. Binnen deze bestemming zijn alleen beperkte bouwwerken ten dienste van de bestemming toegestaan;

Het zuidwestelijke parkeerterrein van De Els – dat ligt ingeklemd tussen de Mr. van Coothstraat, het winkelcentrum en de kantoren aan de Mr. van Coothstraat 7-9 – alsmede het omliggende verblijfsgebied wordt overeenkomstig het bestaande gebruik bestemd voor ‘Verkeer- Verblijfsgebied’. Ook hier geldt dat uitsluitend beperkte bouwwerken ten dienste van de bestemming toegestaan. De thans aanwezige fietsenstalling wordt voorzien van de aanduiding ‘fietsenstalling’.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten met ingang van donderdag 16 mei 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Het vastgestelde bestemmingsplan is met bijbehorende documenten langs elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.bpwwherz2centrumgb-VA01en in PDF onderaan deze pagina.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken (t/m woensdag 26 juni 2019), beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om ’voorlopige voorziening’ worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met: de heer E de Bruin 0416-683416, edebruin@waalwijk.nl