Besoyensestraat

In september hebben wij op het ontwerp ‘herinrichting Besoyensestraat’ zes zienswijzen ontvangen. Deze hebben wij grotendeels verwerkt. Aanvullend hebben we ook de groenvoorzieningen verbeterd. Dit naar aanleiding van de groendoelstellingen die zijn vastgesteld door de coalitie. 

Inspraakreactie
Het aangepaste ontwerp ligt opnieuw ter inzage bij de receptie op het stadhuis of in de bijlage vanaf 28 oktober t/m 8 november 2019. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Besoyensestraat”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college. Het besluit en de inhoud van de consultatienota wordt met u gedeeld via www.waalwijk.nl/besoyensestraat en WhatsApp. 

Planning
We verwachten in het tweede kwartaal van 2020 te kunnen starten met de werkzaamheden. We voeren het proces gefaseerd uit, zodat woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Zodra de exacte planning bekend is, informeren wij u hier over.

Bouwkundige vooropname
Vlak voor de start van de werkzaamheden wordt er door een externe partij telefonisch contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een bouwkundige vooropname. Uw woning wordt dan vastgelegd in beeld en geschrift. Deze ‘nulmeting’ dient als referentiepunt mocht er onverhoopt schade ontstaan.

Besoyensestraat geen onderdeel van snelfietsroute
In de vergadering van 6 juni 2019 is door de gemeenteraad besloten dat de Besoyensestraat geen onderdeel wordt van de snelfietsroute Waalwijk-Tilburg. De zogenaamde F261 loopt niet verder dan het Halvezolenfietspad. Fietsers bepalen vanaf daar hun eigen route. De noodzakelijke werkzaamheden zoals de aanleg van een nieuw riool en nieuwe bestrating in uw straat gaan wel door.

Herinrichting Besoyensestraat
De oorspronkelijke aanleiding van de herinrichting is het verouderde riool dat vervangen moet worden. Er komt een hemelwaterriool onder de rijbaan te liggen. Dit is een gescheiden rioolsysteem waarbij schoon water rechtstreeks de natuur in gaat en vuil afvalwater het riool in gaat. Goed voor het milieu en het voorkomt tevens wateroverlast.
Naast het vervangen van het riool brengen we ook verbeteringen aan bij onder andere de groenvoorziening, de verlichting, de parkeermogelijkheden en de bestrating.

Stap in onze WhatsApp!
Heeft u zich al aangemeld voor de speciale WhatsApp Besoyensestraat? Wij raden u aan om dit te doen. Dat werkt namelijk snel en gemakkelijk. Zo bent u direct op de hoogte van de laatste stand van zaken. Kijk hier voor meer informatie.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider Dennis van Boven. Hij is bereikbaar via dvanboven@waalwijk.nl of via 0416 - 68 34 56. Hij staat u graag te woord.