Besluit hogere grenswaarden wet geluidhinder Heistraat

Naast nummer 198 in Sprang-Capelle

Het college van Waalwijk heeft in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan “Heistraat naast nummer 198 Sprang-Capelle ” een verzoek tot het vaststellen van hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld artikel 83 van de Wet geluidhinder ontvangen. Met het bestemmingsplan wordt 1 woning gerealiseerd aan de Heistraat naast nummer 198 in Sprang-Capelle.

Op deze locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ingevolge de Wet geluidhinder ten gevolge van wegverkeerslawaai overschreden. Derhalve is verzocht om hogere grenswaarden krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen. 

Het College van Waalwijk heeft op 10 maart 2016 besloten om voor de locatie Heistraat naast nummer 198 in Sprang-Capelle de gevraagde hogere grenswaarde wegverkeerslawaai vast te stellen. Het verzoek voldoet aan het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder. Dit besluit is reeds bekend gemaakt op 16 maart 2016 heeft daarna 6 weken ter inzage gelegen.

De Wet geluidhinder koppelt de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling hogere geluidsgrenswaarden aan de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling van het   bestemmingsplan. Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden Wet geluidhinder wordt bovendien opnieuw ter inzage gelegd. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Heistraat naast nummer 198 te Sprang-Capelle’ op 19 mei 2016 gewijzigd vastgesteld. Dit besluit wordt op 29 juni gepubliceerd en ligt ter inzage vanaf 30 juni 2016 tot en met 10 augustus 2016.

Het besluit hogere grenswaarden wet geluidhinder en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 juni 2016 gedurende 6 weken ter inzage. Voor belanghebbenden staat vanaf 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016 beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s Gravenhage. Als beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld én verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorzie­ning. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht, voordat op zo'n verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek tot voorlopige voorziening, is een griffierecht verschuldigd.