Besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder Capelse Put

Capelse Put in Sprang-Capelle, Vier Heultjes, de Spranckelaer

De gemeenteraad van Waalwijk heeft het  bestemmingsplan Buitengebied, voor zover het betrekking heeft op de gronden van het recreatiepark De Capelse Put, gewijzigd.  Binnen het gewijzigde bestemmingsplan worden de bestaande recreatiewoningen omgezet naar woningen voor permanente bewoning. Daarnaast zal de ruimte voor nog te bouwen recreatiewoningen ook worden omgezet naar woningen voor permanente bewoning. De wijziging van het bestemmingsplan is genaamd “De Capelse Put”. De locatie ligt aan de Vier Heultjes in Sprang-Capelle (de Spranckelaer).

Op deze locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden.  Het college van Waalwijk heeft daarom  hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vastgesteld  ten behoeve van het bestemmingsplan “De Capelse Put”.

Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing. De Wet geluidhinder koppelt de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling hogere geluidsgrenswaarden aan de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.  

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 oktober 2017 gedurende 6 weken ter inzage. Voor belanghebbenden staat gedurende deze termijn beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s Gravenhage. Als beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld én verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorzie­ning. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht, voordat op zo'n verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek tot voorlopige voorziening, is een griffierecht verschuldigd.

Inzage van stukken

Procedure 1a is van toepassing. Voor het inzien van de stukken dient u vooraf  een afspraak te maken. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

Te downloaden: