Bekendmaking vaststelling beheersverordeningen Waalwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk maken bekend dat op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Waalwijk bij besluit van 1 november 2018 de

  1. Beheersverordening Natte Natuurparel, Eerste Zeine (incl. parkeerregeling),
  2. Beheersverordening Woonwijken (incl. parkeerregeling),
  3. Beheersverordening Hoefsven (incl. parkeerregeling)

heeft vastgesteld.

In de beheersverordeningen zijn de planologische situaties vastgelegd voor de woonwijken, Hoefsvengebied, Natte Natuurparel en Eerste Zeine van de gemeente Waalwijk. Het beheer van deze gebieden wordt in overeenstemming met het bestaand feitelijke en planologisch toelaatbare gebruik geregeld. Onderhavige beheersverordeningen  maken geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op basis van de vorige plannen planologisch nog niet waren toegestaan.

Aanleiding voor deze beheersverordeningen is een wetswijziging waardoor het niet langer mogelijk is om stedenbouwkundige voorschriften (waaronder de parkeernormen) op te nemen in de Bouwverordening. Met het vervallen van de parkeerregeling in de Bouwverordening moet een regeling over parkeernormen opgenomen worden in de beheersverordeningen. Met deze beheersverordeningen worden de parkeerbeleidsregels over parkeernormen in de beheersverordeningen van Waalwijk opgenomen.

Het plangebied van de drie beheersverordeningen omvat het gemeentelijk grondgebied van Waalwijk:

  • in gebieden Natte Natuurparel en Eerste Zeine (m.u.z. Eerste Zeine 122-134);
  • Hoefsvengebied: Het plangebied van deze beheersverordening betreft het gebied ten zuiden van de Drunenseweg en ten oosten van de Akkerlaan en ten westen van het Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen (m.u.z van de scouting aan de Vijverlaan in Waalwijk);
  • Woonwijken. Voor het bepalen van de plangrenzen van Woonwijken zijn de huidige plangrenzen van het tot nu toe geldende bestemmingsplan ‘Woonwijken’ overgenomen.

Ter inzage

De vastgestelde beheersverordeningen  zijn als volgt raadpleegbaar:

Via www.ruimtelijkeplannen.nl, inclusief bijlagen op:

  • NL.IMRO.0867.bvWWnnpenezp-va01
  • NL.IMRO.0867.bvWWWoonwijkenp-va01
  • NL.IMRO.0867.bvWWHoefsvenp-va01

Pdf-versie te downloaden onder aan deze pagina.

Bij de frontoffice van het Stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, waarvoor u een afspraak kunt maken via het Klantcontactcentrum van de gemeente, 0416-683456, info@waalwijk.nl.

Geen bezwaar dan wel beroep mogelijk

Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Tegen de vastgestelde beheersverordeningen kan , gelet op artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

Deze beheersverordeningen treden in werking op de dag na publicatie.
 

Bijlagen

Bijlagen zijn ook beschikbaar via: