Bekendmaking vaststelling beheersverordeningen Waalwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk maken bekend dat de gemeenteraad van Waalwijk op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bij besluit van 4 juli 2019 heeft vastgesteld:

  1. Beheersverordening Natte Natuurparel, Eerste Zeine (incl. kamerbewoning),
  2. Beheersverordening Woonwijken (incl. kamerbewoning),
  3. Beheersverordening Hoefsven (incl. kamerbewoning)

In de beheersverordeningen zijn de planologische situaties vastgelegd voor de woonwijken, Hoefsvengebied, Natte Natuurparel en Eerste Zeine van de gemeente Waalwijk. Het beheer van deze gebieden wordt in overeenstemming met het bestaand feitelijke en planologisch toelaatbare gebruik geregeld. Onderhavige beheersverordeningen maken geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op basis van de vorige plannen planologisch nog niet waren toegestaan.

Met de vaststelling van deze beheerverordeningen worden de bestaande beheersverordeningen aangevuld met een regeling inzake kamerbewoning, zodat de meest recente versie van de beleidsregels 'Huisvesting arbeidsmigranten, vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die geen huishouden vormen gemeente Waalwijk' in alle gevallen van toepassing is.

Het plangebied van de drie beheersverordeningen omvat het gemeentelijk grondgebied van Waalwijk:

  • in gebieden Natte Natuurparel en Eerste Zeine (m.u.v. Eerste Zeine 122-134);
  • Hoefsvengebied: Het plangebied van deze beheersverordening betreft het gebied ten zuiden van de Drunenseweg en ten oosten van de Akkerlaan en ten westen van het Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen (m.u.v. de scouting aan de Vijverlaan in Waalwijk);
  • Woonwijken. Voor het bepalen van de plangrenzen van Woonwijken zijn de huidige plangrenzen van het tot nu toe geldende bestemmingsplan ‘Woonwijken’ overgenomen.

Ter inzage

De vastgestelde beheersverordeningen  zijn raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl , inclusief bijlagen op via de volgende IDN’s:

  1. NL.IMRO.0867.bvWWnnpenezkb-va01
  2. NL.IMRO.0867.bvWWWoonwijkenkb-va01
  3. NL.IMRO.0867.bvWWHoefsvenkb-va01

Tevens zijn genoemde plannen met bijbehorende documenten te raadplegen via de onderstaande links. Tot slot kunt u de verordeningen inzien bij de frontoffice van het Stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, waarvoor u een afspraak kunt maken via het Klantcontactcentrum van de gemeente, 0416-683456, info@waalwijk.nl.

Geen bezwaar dan wel beroep mogelijk

Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Tegen de vastgestelde beheersverordeningen kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld (artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht).

Inwerkingtreding

Deze beheersverordeningen treden in werking op de dag na publicatie.


Te downloaden:

BHV Natte natuurparel, Eerste Zeine (incl. kamerbewoning)_Bijlagen

BHV Woonwijken (incl. kamerbewoning)_Bijlagen 

BHV Woonwijken (inclusief kamerbewoning)_Verbeelding