Bekendmaking coördinatieregeling Drogerij 55 Waalwijk

In de vergadering van 4 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Waalwijk besloten om voor het project Drogerij 55 Waalwijk (voorheen buurthuis De Amstel) de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verklaren.

Wat is de coördinatieregeling?

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening kunnen voor een bouwproject door middel van de coördinatieregeling alle benodigde besluiten, zoals bestemmingsplannen en diverse ontheffingen en vergunningen, worden gebundeld. De bedoeling van de regeling is dat de ontwerpbesluiten voor de benodigde vergunningen/besluiten gelijktijdig worden gepubliceerd en vervolgens de uniforme procedure wordt doorlopen.

De aanvragen hoeven niet gelijktijdig te worden ingediend. Doordat alle totstandkomings- en vervolgprocedures gecoördineerd worden, is er eenmaal gelegenheid tot het indienen van zienswijze en staat één maal en direct beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afhandeling van beroepen tegen de besluiten gebeurt in één keer; in één uitspraak.

Waarom de coördinatieregeling?

De termijn voor de afhandeling door de Raad van State hiervoor is 6 maanden in plaats van één jaar. Dit verkort de totale proceduretijd. In totaal kan een procedurewinst van 1,5 tot 2 jaar worden geboekt. De tijdwinst is ook een belangrijk voordeel voor de ontwikkelaar en belangstellenden voor de (zorg)woningen. Doordat er geen bezwaar en beroep bij de rechtbank openstaat tegen afzonderlijke onderdelen van het project, zal snel duidelijk worden of men kan beginnen met de realisatie van het project

Er zijn meer voordelen verbonden aan de coördinatieregeling:

  • De inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de besluiten is beter zichtbaar. Voor de aanvrager wordt het ook snel duidelijk welke vergunningen hij nodig heeft. Bovendien wordt het traject een stuk overzichtelijker, zowel voor de gemeente, de omwonenden, belangstellenden als voor de aanvrager.
  • Voordeel van de coördinatieregeling voor omwonenden is onder meer dat bij het in procedure gaan van het (project)bestemmingsplan ook direct duidelijk is hoe het bouwplan er uit ziet. Wanneer men na zienswijzen, beroep indient, volgt directe behandeling bij de Raad van State. Men hoeft zich dan slechts op één rechterlijke procedure te richten.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling staat geen bezwaar en beroep open.