Overzicht vragen en antwoorden over aankoop snippergroen

Valt de groenstrook die aan mijn perceel grenst onder snippergroen?
Het is wellicht mogelijk voor inwoners en bedrijven die belangstelling hebben om gemeentelijk openbaar groen, grenzend aan hun tuin of terrein, te kopen en in te richten als een privé-tuin/-terrein. In deze groenstroken, zogenaamd snippergroen, mogen geen kabels, leidingen, rioleringen of overige nutsvoorzieningen liggen en er mogen geen monumentale bomen in de grond staan. Verder vallen stroken grond die zijn verhard, bijvoorbeeld trottoirs, parkeerplaatsen etc. dus niet onder snippergroen. Wij gaan terughoudend om met verkoop van deze gronden.

Voorwaarden voor aankoop van snippergroen
Elk verzoek om aankoop van snippergroen moet voldoen aan de vastgestelde criteria. Aankoop is alleen mogelijk als:

  1. een strook snippergroen direct grenst aan uw tuin die uw eigendom is;
  2. er geen kabels, leidingen, rioleringen of overige nutsvoorzieningen liggen;
  3. er geen omgevingsbezwaren zijn zoals toename sociale onveiligheid of overlast;
  4. het normaal groenonderhoud van de gemeente niet wordt belemmerd en er geen bezwaren zijn;
  5. er geen verkeerskundige bezwaren zijn;
  6. er geen stedenbouwkundige bezwaren zijn;
  7. de aangekochte strook groen blijft (niet voor parkeerplaats, schuur gebruikt wordt.

Op de criteria genoemd onder a en b worden geen uitzonderingen gemaakt. Bij een verzoek tot aankoop van een groenstrook die grenst aan een hoekperceel wordt er extra zorgvuldig getoetst aan de criteria. Als de gemeente niet wil verkopen op basis van de overige criteria dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. Mocht het advies positief zijn, dan ontvangt u een aanbiedingsbrief.

Ik wil graag een groenstrook kopen van de gemeente, kan dat?
Wilt u de grond van de gemeente kopen dan kunt u een verzoek indienen. Voor de verkoop van groenstroken/snippergroen is een aantal criteria vastgesteld. Elk verzoek tot aankoop wordt aan deze criteria getoetst. Als u denkt dat u aan de criteria voldoet kunt u het aanvraagformulier downloaden en inzenden.

Ik heb een gebruiksovereenkomst?
Ook degenen die een gebruiksovereenkomst hebben met de gemeente kunnen een verzoek indienen om grond/groenstroken aan te kopen. U bent niet verplicht om de grond/groenstroken aan te kopen. Indien de groenstrook wegens bepaalde omstandigheden, niet in aanmerking komt voor verkoop, dan zullen wij de bestaande overeenkomst actualiseren.

Voor verhuur van snippergroenstroken hanteert de gemeente Waalwijk een huurprijs die gerelateerd is aan de grootte van het perceel. Voor snippergroenstroken tot 75 m2 is de prijs afhankelijk van grootteklasse. Voor snippergroenstroken groter dan 76 m2 geldt een verhuurprijs van € 1,- per m2. De grondprijzen zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Afmeting snippergroenstrook  Prijs snippergroenstrook

1-10 m2

11-25 m2

26-50 m2

51-75 m2

>76 m2

€ 10,-

€ 25,-

€ 50,-

€ 75,-

€ 1,- per m2

Ik wil de grond graag huren. Is dat mogelijk?
Nee, huren is niet mogelijk. Bestaande huurovereenkomsten worden gerespecteerd tot herziening/reconstructie, er worden géén nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Groenstroken/snippergroen wordt alleen verkocht aan de eigenaar van een aangrenzend perceel. Er wordt niet verkocht aan huurders. Het is wel mogelijk dat stukken snippergroen worden verkocht aan de eigenaar van het aangrenzend perceel.
De gemeente inventariseert regelmatig ook de situaties waarbij huurders grond in gebruik hebben genomen van de gemeente.

Wat zijn de kosten voor aankoop van grond?
Als u aan de criteria voldoet kunt u de grond aankopen voor € 70,-- per m2.
Daarbij komen nog kadastrale kosten en notariële kosten. De totale kadastrale kosten zijn ongeveer € 280,-- voor kleinere percelen (niet groter dan 100 m2 en niet duurder dan € 5000,--). Let wel: de kosten/tarieven van het kadaster worden door het kadaster zelf vastgesteld, deze kunnen afwijken van het bovenstaande. Het tarief bij de notaris is onderhandelbaar voor de koper. Indien meerdere kopers notarieel laten leveren op één akte is ook een prijsvoordeel te halen. Kopers kunnen een notaris naar keuze nemen.

Let wel: indien een verzoek tot koop wordt gehonoreerd betekent dit niet automatisch dat er een erfafscheiding en/of bijgebouw, zoals een carport of overkapping gebouwd kan/mag worden. Hiervoor is heel vaak een bouwvergunning nodig. Tip: informeer van te voren naar de mogelijkheden via info@waalwijk.nl t.a.v. team vergunningen.

Kunnen alle inwoners uit een straat tegelijk een groenstrook aankopen?
Ja, dat is mogelijk en heeft zelfs de voorkeur. Het moet wel een aaneengesloten groenstrook betreffen. Namens de straat kunt u een gezamenlijk verzoek indienen. Er moet per woning wel een eigen aanvraagformulier ingevuld worden. Omdat alle correspondentie per eigenaar geschied. Per eigenaar wordt er een afzonderlijke koopovereenkomst gesloten. Het is wellicht mogelijk om de gezamenlijke koop in één gezamenlijke notariële akte te regelen. Dit kan kostenbesparend zijn. U mag een notaris naar keuze nemen.

Ik wil wel kopen maar mijn financiële situatie laat het nu even niet toe
U betaalt pas bij de notariële levering van de groenstrook. Over het tijdstip van levering kunt u afspraken maken met de gemeente.

Waarom kan ik nu wel grond kopen en in een eerder stadium niet?
Er zijn nieuwe regels vastgesteld waardoor het eenvoudiger is geworden om in aanmerking te komen voor inwoners en bedrijven groenstroken die grenzen aan hun perceel aan te kopen. Alle grond die geen openbare functie (meer) heeft, zogenaamd snippergroen, komt in aanmerking voor verkoop. Deze aanvragen worden eerst intern getoetst.

Ik wil graag de grond kopen maar mijn buurman niet
Groenstroken die langs meerdere percelen lopen van verschillende eigenaren moeten in één keer worden aangekocht. Als één of meerdere bewoners geen belangstelling heeft/hebben wordt het verzoek tot aankoop afgewezen. Het is niet de bedoeling dat er verdergaande versnippering van groenstroken plaats vindt.

Kan ik op de aangekochte grond bouwen?
Strookjes snippergroen worden verkocht als tuin. Snippergroen is géén bouwgrond. Ook het bouwen van een erfafscheiding is afhankelijk van de bestemming die op de grond ligt. Kijk hiervoor op www.waalwijk.nl onder bestemmingsplannen onder bouwen en wonen, of informeer via info@waalwijk.nl t.a.v. team vergunningen.

Ik heb grond in gebruik dat eigendom is van de gemeente, wat kan ik doen?
U kunt een verzoek indienen om de groenstrook aan te kopen. Dat verzoek wordt aan bovenstaande criteria getoetst. Als u geen verzoek indient dan toetst de gemeente, bij controle of bij reconstructie van de straat of de groenstrook voor verkoop in aanmerking komt en krijgt u een aanbod tot aankoop. Gaat u niet op het aanbod in dan moet u de grond teruggeven aan de gemeente. U krijgt dan een verzoek de gemeentegrond te ontruimen. De kosten voor de ontruiming en herstel in de oorspronkelijke toestand zijn voor uw rekening. Alle hekwerken, palen, tegels en/of andere bebouwing, aangebrachte beplantingen (voor zover er geen kapvergunning nodig is voor bomen) moet worden verwijderd.

Hoe kom ik erachter dat ik grond van de gemeente in gebruik heb?
Door te informeren bij de makelaar of bij de gemeente Waalwijk.

Ik ben door verjaring eigenaar geworden!
Als dat zo is, dan moet u een akte van verjaring op laten stellen door een notaris. De kosten zijn voor uw rekening. U moet wel kunnen bewijzen dat u door verjaring eigenaar bent geworden met bijvoorbeeld overeenkomsten, foto’s of op een andere manier.
Bent u eigenaar geworden dan zijn de bovenstaande regels voor u niet van toepassing.

Uitzonderingen
Er kunnen zich altijd situaties voordoen die niet voorzien zijn. De gemeente zoekt dan naar een oplossing om maatwerk te leveren. Dit betekent dat de gemeente bij uitzonderingsgevallen van de regels kan afwijken.