Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen
In de gemeente Waalwijk zijn 12 peuterspeelzalen, waarvan enkele een onderdeel zijn van een kindcentrum. Hier kunnen kinderen vanaf 2 jaar terecht. Samen spelen, samenwerken met andere kinderen en luisteren naar de leider of leidster zijn belangrijk op de peuterspeelzaal. Een aantal peuterspeelzalen werkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit zijn programma’s die zich specifiek richten op de taalontwikkeling van kinderen.  Een overzicht van deze peuterspeelzalen is te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Kinderopvang
In het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) staan, naast de peuterspeelzalen, ook alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders vermeld die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRKP staat.

Handhaving
Als niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan zijn er diverse sanctiemogelijkheden. De gemeente besluit op basis van het inspectierapport, de wet- en regelgeving en het gemeentelijk handhavingsbeleid Kinderopvang welke maatregelen zij neemt. Die kunnen variëren van een herstelmogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Inspectierapporten
De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen. De GGD controleert en inspecteert of de kindercentra voldoen aan de gestelde eisen. De inspectierapporten van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus vindt u in het LRKP www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Een kinderopvang starten
Als u een kindercentrum (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang) wilt starten, hebt u te maken met regels van de overheid. Met behulp van het stappenplan op Ondernemersplein.nl komt u snel te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van de stamgroepen en beroepskracht-kindratio.
De gemeente controleert of uw kinderopvang binnen het bestemmingsplan past. Ook laat de gemeente een controle uitvoeren door de GGD om te zien of de opvang voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. U moet de kinderen namelijk een gezonde en veilige omgeving kunnen bieden. Indien de opvang voldoet wordt deze opgenomen in LRKP. Indien de opvang niet voldoet wordt u niet opgenomen in het LRKP. Voor een kinderdagverblijf dat niet in het LRKP staat ontvangen ouders geen kinderopvangtoeslag.

Leges kinderopvang
Met ingang van 1 januari 2014 is in de legesverordening het bedrag van € 224,95 opgenomen voor het in behandeling nemen van en aanvraag tot het inschrijven in het LRKP, op grond van artikel 45 e.v. van de Wet kinderopvang, met uitzondering van gastouderopvang. Voor de aanvraag tot het inschrijven van gastouderopvang in het LRKP wordt het bedrag van € 112,50 gehanteerd.

Verhuizing gastouder is een nieuwe aanvraag
De wijziging van het opvangadres van de gastouder moet sinds 14 juni door de gemeente worden behandeld als een nieuwe aanvraag (via het aanvraagformulier exploitatie voorziening gastouderopvang). De opvanglocaties van geregistreerde gastouders die voor 14 juni in exploitatie waren, kunnen tot 1 oktober worden aangemeld bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt met het daarvoor bestemde aanmeldformulier.

Registratie in het LRK aanvragen
Wilt u een gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang beginnen of wilt u uw inschrijving in het register wijzigen? Ga dan naar de site van de rijksoverheid voor de juiste formulieren.

  • Print
  • Mail
  • Reageer
Beoordeling:
Deze site gebruikt cookies om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren.
Functionaliteitscookies
Door het opslaan van uw voorkeuren verbeteren deze cookies de functionaliteit van de website.
Let op: zet u het vinkje uit, dan verdwijnt de functie om de lettergrootte te wisselen.
Prestatiecookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...